×

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SOLENCASA BV

Artikel 1 – Definities 

 1. Solencasa BV, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Solencasa BV. 
 2. De wederpartij van Solencasa BV wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever. 
 3. Partijen zijn Solencasa BV en opdrachtgever samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening of beheerovereenkomst tussen partijen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Solencasa BV.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
 3. De overeenkomst bevat voor Solencasa BV steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3 – Totstandkoming van de opdracht

1.  De opdracht komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding tussen Solencasa BV en Opdrachtgever, welke is bekrachtigd  door een Overeenkomst. 

Artikel 4 –  Duur van de opdracht

 • Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor 12 maanden vanaf datum tekenen opdracht tot dienstverlening. 
 • Na afloop van deze termijn mag Solencasa BV de aangenomen opdracht tot dienstverlening beëindigen, zonder dat zij schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 5 –  Algemene verplichtingen partijen

 1. Solencasa BV voert de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever. 
 2. Solencasa BV houdt de Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de voortgang 
 3. op een door haar vooraf aangegeven wijze van communicatie.
 4. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Solencasa BV.  
 5. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Solencasa BV meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Solencasa BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 7. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Solencasa BV verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.
 8. Het is de opdrachtgever, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten Solencasa BV om gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die Solencasa BV bij het vervullen van dienst opdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

Artikel 6 –  Honorarium, periodieke vergoedingen en/of courtage

 1. Afhankelijk  van de vorm van dienstverlening is Opdrachtgever een honararium, periodieke vergoeding of courtage verschuldigd aan Solencasa BV. 
 2. De type vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt vooraf vastgesteld en vastgelegd in de Overeenkomst of in eventuele aanvullende voorwaarden
 3. Tenzij anders overeengekomen is een courtage ter zake van bemiddeling bij koop van een onroerende zaak eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de opdrachtgever over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de Solencasa BV.
 4. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel ontstaat, heeft de makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd;
 5. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst onroerend goed niet tot uitvoering komt, behoudt de Solencasa BV recht op volledige courtage, tenzij de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortkomen (wanprestatie) van de makelaar.

Artikel 7 – Betaling

 1. Het gefactureerde bedrag van Solencasa BV aan opdrachtgever dient bij aanvang van opdracht  geheel of gedeeltelijk betaald te zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt en indien er sprake is van een type vergoeding en dienst als bedoeld in artikel 7 lid 3.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim.
 3. Vanaf dat moment is Solencasa BV gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. Indien Solencasa BV reeds diensten heeft verricht, waarvoor Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan zal Solencasa BV tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Solencasa BV. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Solencasa BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Solencasa BV, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Solencasa BV te betalen.  

Artikel 8 – Prijsstelling en indexering

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen of vermeld.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Solencasa BV is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.  

Artikel 9 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Solencasa BV op elk gewenst moment te beëindigen.  
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht de verschuldigde vergoedingen  de gemaakte onkosten van Solencasa BV te betalen.
 3. Het intrekken van een opdracht dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Solencasa BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. Solencasa BV heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.  
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat diens tijdig kan beginnen aan de opdracht. 

Artikel 11 – Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door:
  a. Vervulling van de opdracht door Solencasa BV, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft;
  b. Intrekking van de opdracht door de Opdrachtgever;
  c. Teruggaaf van de opdracht door Solencasa BV;
  d. Ontbinding door een van de beide partijen;
  e. Overlijden van Opdrachtgever.
 2. Indien de consument drie maanden of langer niet op enige communicatie van de Solencasa BV reageert, mag Solencasa BV de opdracht tot dienstverlening beëindigen en zal de Opdrachtgever de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd zijn.  
 3. Solencasa BV kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 13 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de Solencasa BV en de consument. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 4. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. Onder “wederpartij” wordt hier verstaan de wederpartij van de makelaar (dit is: de consument/opdrachtgever) dan wel de wederpartij van de consument/opdrachtgever (dit is: de makelaar). De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 5. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de makelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

Artikel 12 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Solencasa BV stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Solencasa BV opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Solencasa BV daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

Artikel 13 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Solencasa in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Solencasa bv kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Solencasa bv onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Solencasa bv kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Solencasa bv niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Solencasa bv niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
 3. Solencasa bv is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Solencasa bv als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 15 – Garantie 

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor 
  Solencasa BV enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 16 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Solencasa BV die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.  
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.  

Artikel 17 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid 

 1. De door Solencasa BV verstrekte adviezen en verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Solencasa BV derhalve geen garanties geven met betrekking tot van de door haar verstrekte adviezen en verrichtte diensten.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Solencasa BV aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Solencasa BV bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. 
 4. Solencasa BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Solencasa BV is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Solencasa BV staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke wordt verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Solencasa BV is evenmin aansprakelijk voor schade als de opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of als de opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
 6. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Solencasa BV beperkt tot één maal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, waarbij, de aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 7. Aansprakelijkheid van Solencasa BV voor bedrijfs-,gevolg-, of indirecte schade is altijd uitgesloten, behoudens opzet en aan opzet grenzende grove schuld van Solencasa BV.
 8.  Aansprakelijkheid van Solencasa BV is uitgesloten betreffende het niet tijdig aan kunnen vragen van een hypotheekofferte voor een rente stijging.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die men uit hoofde van die opdracht aan Solencasa BV verschuldigd zijn.  

Artikel 20 – Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Solencasa BV tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Solencasa BV geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 21 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Solencasa BV. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Solencasa BV in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Solencasa BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Solencasa BV gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Solencasa BV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Opdrachtgever(s) zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Solencasa BV is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 1 april 2023